گواهینامه ها

گواهی نامه ها و افتخارات

اخذ گواهینامه ISO 9001:2008(مدیریت کیفیت)

اخذ گواهینامه ISO 14001:2009 (مديريت زيست محيطي )

اخذ گواهینامه OHSAS 18001:2007  (بهداشت و ايمني شغلي)

اخذ گواهینامه ISO 3834-2  (استاندارد جوش)

اخذ گواهی تحقیق و توسعه از سازمان صنایع و معادن استان گلستان

دارنده پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان گلستان

واحد نمونه استان گلستان سال 1390

واحد نمونه استان گلستان سال 1391

واحد نمونه استان گلستان سال 1393

صادر کننده نمونه استان گلستان در سال1391

 صادر کننده نمونه استان گلستان در سال 1392

 

 

    

               واحد نمونه  گواهی تحقیق و توسعه   پروانه بهره برداری