تجهیزات

تجهیزات

 

  

  

دستگاه

تعداد

ماشـين بـرش ســرد (گيوتيـن) 6 و 3 متــري  

2 دستگاه

ماشـين بـرش گـرم شامل هـواگاز و پلاسـما اتومـاتيـک (CNC) و نيمـه اتومـاتيـک

2 دستگاه

ماشـين بـرش دوار و نـواري پـروفيـل 

7 دستگاه

ماشـين سـوراخ کاري راديــال ستـوني، گردبر دسـتي و مگنتـي

24 دستگاه

ديـزل ژانراتـور بـرق 3 فـاز 

4 دستگاه

جـوش زير پــودري 

2 دستگاه

جـوش ميـگ،  رکتيـفايــر  و  اينـورتـر 

65 دستگاه

قالـب و پانـچ هيـدروليـک

1 دستگاه

کمپرسـور باد ديـزل و برقـي 

5 دستگاه

حديده و روليـنـگ ميلـگـرد اتوماتيـک و نيمـه اتوماتيـک 

5 دستگاه

تجهيـزات سـندبلاسـت ديگ رنگ و ايرلـس 

5 دستگاه

خشـک کن و گـرم کن پخت الکتـرود

20 دستگاه

تجهيـزات نقشـه برداري تئودوليـت و تـرازياب 

2 دستگاه

تجهيـزات هيـدروليـک مونتـاژ و فـرم دهـي فولاد و سـازه 

2 دستگاه

ماشيـن فـرم دهـي سينـوسـي ورق 

1 دستگاه

رول بازکـن ورق 0.5

1 دستگاه

ماشيـن فـرم دهـي پوشـش هـاي جانبـي سـينـوسـي 

1 دستگاه

جرثقـيـل سقـفـي 

12 دستگاه