دوازدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان

دوازدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان

سوله استرآباد در دوازدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان

 حضور سوله استرآباد در دوازدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان كه در تاريخ 6 الي 9 خرداد ماه برگزار گرديد ، فرصتي مناسب جهت ارائه دستاوردها، توان مهندسي، معرفي بخشي از پروژه هاي انجام شده و تعامل بيشتر با مشتريان را فراهم آورد.

شركت سوله استرآباد از كليه بازديدكنندگان محترم كمال تشكر و قدرداني را دارا مي‌باشد.