جلسه هیئت امناء شهرک صنعتی گرگان2

جلسه هیئت امناء شهرک صنعتی گرگان2

در تاریخ 93/05/20 طی جلسه ای در محل شرکت سوله استرآباد ، آقای هفت برادر بعنوان سرپرست جدید شهرک ، به کلیه اعضا معرفی گردید.

همچنین مشکلات موجود در شهرک توسط اعضاء هیئت امنا مطرح و مقرر گردید پیگیری های لازم توسط شرکت کنندگان جلسه بعمل آید.