مزاياي سازه هاي فلزي

سازه هاي اسكلت فلزي به علت مزاياي زياد كاربرد فراوان پيدا كرده است . استحكام و خواص خوب مكانيكي و مقاومت بالاي فولاد در كشش و فشار همچنين به علت توليد فولاد در كارخانه و شرايط بهتر كنترل كيفيت آن از بتن و ساير مصالح بنايي مناسب تر از كار در مي آيد. از ديگر مزاياي اسكلت فلزي مي توان به امكان توسعه سازه اتصال چند قطعه به يكديگر امكان پيش ساخته كردن قطعات سرعت نصب و اشغال فضاي كمتر هزينه كمتر و قابليت كاربرد در ارتفاع زياد اشاره كرد.

خواص يكنواخت

فلز در كارخانجات بزرگ تحت نظارت دقيق تهيه ميشود و به يكنواخت بودن خواص آن ميتوان اطمينان كرد و خواص آن برخلاف بتن با عوامل خارجي تحت تاثير قرار نمي گيرد اطمينان در يكنواختي خواص مصالح در انتخاب ضريب اطمينان كوچك موثر است كه خود صرفه جويي در مصرف مصالح را باعث ميشود.

دوام

دوام فولاد بسيار خوب است ساختمانهاي فلزي كه در نگهداري آنها دقت گردد براي مدت طولاني قابل بهره برداري خواهند بود.

شكل پذيري

از خاصيت مثبت مصالح فلزي شكل پذيري آن است كه قادرند تمركز تنش را كه در واقع علت شروع خرابي است جلوگيري كرده و نيروي ديناميكي و ضربه اي را تحمل نمايد در حاليكه مصالح بتن ترد و شكننده در مقابل اين نيروها فوق العاده ضعيف اند اين عامل باعث مي شود تا سازه هاي فولادي به صورت ناگهاني تخريب نشده و زمان لازم جهت تخليه افراد و تعميرات وجود داشته باشد

پيوستگي مصالح

قطعات فلزي با توجه به موارد متشكله آن پيوسته و همگن مي باشد ولي در قطعات بتني صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتني روي ميلگرد وارد ميگردد و تركهائي كه در پوشش بتن پديد مي آيد قابل كنترل نبوده و احتمالاً ساختمان در پس لرزه يا زلزله بعدي ضعف بيشتر داشته و تخريب مي شود

مقاومت

مصالح فلزي در كشش و فشار يكسان و در برش نيز داراي مقاومتي نزديك به كشش و فشار است بنابراين تغيير وضع بارها بدون تخريب امكان دارد يعني در صورت تبديل نيروي وارده فشاري به كششي مسئله خاصي اتفاق نمي افتد در ساختمانهاي بتني مسلح مقاومت بتن در فشلر خوب ولي در كشش و يا برش كم است پس در صورتي كه مناطقي احتمالاً تحت نيروي كششي قرار گرفته و مسلح نشده باشد توليد ترك و خرابي مي نمايد

 

تقويت پذيري و امكان مقاوم سازي

اعضاء ضعيف ساختمان فلزي را در اثر محاسبات اشتباه تغيير مقررات و ضوابط اجراء و غيره ميتوان با جوش يا پرچ يا پيچ كردن قطعات جديد تقويت نمود و يا قسمت يا دهانه هائي اضافه كرد

شرايط آسان ساخت و نصب

تهيه قطعات فلزي در كارخانجات و نصب آن در موقعيت شرايط جوي متفاوت با تمهيدات لازم قابل اجراء است

سرعت نصب

سرعت نصب قطعات فلزي نسبت به اجراء قطعات بتني مدت زمان كمتري مي طلبد

پرت مصالح

با توجه به تهيه قطعات از كارخانجات پرت مصالح نسبت به تهيه و بكارگيري بتن كمتر است

وزن كم

ميانگين وزن ساختمان فولادي را مي توان بين 300 تا 450 كيلوگرم بر مترمربع تخمين زد در حالي كه در ساختمانهاي بتن مسلح اين ارقام بين 450 تا700 كيلوگرم بر مترمربع مي باشد

اشغال فضا

در دو ساختمان مساوي از نظر ارتفاع و ابعاد ستون و تيرهاي ساختمانهاي فلزي از نظر ابعاد كوچكتر از ساختمانهاي بتني ميباشد سطح اشغال يا فضاي مرده در ساختمانهاي بتني بيشتر ايجاد ميشود

ضريب نيروي لرزه اي

حركت زمين در اثر زلزله موجب اعمال نيروهاي دروني در اجزاء ساختمان ميشود به عبارت ديگر ساختمان بر روي زميني كه بصورت تصادفي و غير همگن در حال ارتعاش است بايستي ايستايي داشته و ارتعاش زمين را تحمل كند در قابهاي بتن مسلح كه وزن بيشتر دارد ضريب نيروي لرزه اي بيشتر از قابهاي فلزي است تجربه نشان ميدهد كه خسارت وارده بر ساختمانهاي كوتاه و صلب كه در زمينهاي محكم ساخته شده اند زياد است درحاليكه در ساختمانهاي بلند و انعطاف پذير آنهائي كه در زمينهايي نرم ساخته شده اند صدمات بيشتري از زلزله ديده اند به عبارت ديگر در زمينهاي نرم كه پريود ارتعاش زمين نسبتاً بزرگ است ساختمانهاي كوتاه نتايج بهتري داده اند و برعكس در زمينهاي سفت با پريود كوچك ساختمان بلند احتمال خرابي كمتر دارند عكس العمل ساختمانها در مقابل حركت زلزله بستگي به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبيت و يا انعطاف پذيري آن دارد و مهمترين مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله پريود طبيعي ارتعاش ساختمان است

 

افزايش كيفيت سازه

افزايش كيفيت اسكلت سازه به دليل كنترل هاي قبل حين بعد از اجراي سازه ها و كنترل كامل مصالح و توليدو نیز افزايش سرعت اجرا تا چندين برابر به دليل پيش ساخته سازي توليد در كارخانه قابليت اجراي سازه سقف به طور مجزا و همزماناز مزایای سازه های فلزی می باشد.

برگشت پذير بودن كامل

برگشت پذير بودن كامل مصالح و امكان استفاده مجدد بخصوص در اسكلت هاي پيچ و مهره اي

فهرست