حضور سوله استرآباد در نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان ترکمنستان

حضور سوله استرآباد در نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان ترکمنستان

با توجه به اينکه صادرات به کشورهاي همسايه يکي از مهم ترين اهداف شرکت سوله استرآباد در امر توسعه بازار و همگامي با جديدترين استانداردهاي بين المللي مي باشد در اين راستا واحد بازرگاني و توسعه بازار اين شرکت جهت معرفي محصولات توليدي و دستاوردهاي فني خود براي دومين سال پياپي در نمايشگاه بين المللي تخصصي صنعت ساختمان درکشور ترکمنستان حضوري موفق داشته است.

اين نمايشگاه در تاريخ 27 الي 2014/08/29 در شهر عشق آباد در محل نمايشگاه يبن المللي با حضور 15 کشور مختلف جهان برگزار گرديد.